Regulament

44444

Regulamentul „Concursurilor Extraşcolare PRIMO”

1. Invităm elevii tuturor Instituţiilor Educaţionale din România la „Concursurile Extraşcolare PRIMO”. Toţi elevii claselor 0-XII care îşi doresc au dreptul să participe la aceste concursuri, cu susţinerea Comitetului de părinţi, în condiţiile anunţate în Invitaţie, în prezentul Regulament şi pe site-ul oficial-concursurileprimo.com.
2. Toţi organizatorii şi participanţii la „Concursurile PRIMO” trebuie să cunoască întreg Regulamentul „Concursurilor Extraşcolare PRIMO” înainte de achitarea taxelor pentru revistele Primo corespunzătoare secţiunii/ ilor de concurs vizate, inclusiv toţi cei care află din alte surse decât de pe site-ul oficial-concursurileprimo.com, din momentul înscrierii considerându-se acceptate toate condiţiile de înscriere, organizare, corectare, premiere, publicitate şi marketing ale „Concursurilor PRIMO”.
3. Participarea la concursuri se face prin achiziţionarea revistelor Primo corespunzătoare secţiunilor de concurs vizate şi prin transmiterea datelor din formularul de comandă: online de pe site-ul nostru sau prin e-mail sau prin poştă. Elevii pentru care se achiziţionează revistele PRIMO personalizate pe fiecare secţiune de concurs, sunt înscrişi gratuit la respectiva secţiune a Concursurilor gratuite PRIMO dacă ei nu refuză această oportunitate. Un Organizator „PRIMO” principal poate să comande reviste şi să înscrie elevi chiar şi la o singură secţiune de concurs. Pentru ca secţiunile „Concursurilor PRIMO” să se poată desfăşura trebuie să existe un număr minim de 10  participări.
4. În situaţia în care concurentul absentează din orice motiv de la oricare dintre secţiunile „Concursurilor PRIMO”, contravaloarea revistei corespunzătoare acelei secţiuni nu i se returnează, urmând a păstra revista Primo comandată pentru el şi a nu primi „Diploma PRIMO” pentru concursul respectiv.
5. Dacă se doreşte este permisă organizarea „Concursurilor PRIMO” de către doi Organizatori „PRIMO” principali din aceeaşi instituţie educaţională deşi nu este recomandat deoarece pot apărea confuzii. Este recomandat să fie Organizator „PRIMO” principal acel cadru didactic care a luat iniţiativa desfăşurării „Concursurilor PRIMO” sau care are cei mai mulţi participanţi la „Concursurile PRIMO”. Organizatorii „PRIMO” adjuncţi primesc acelaşi tip de adeverinţă şi de diplomă la fel ca şi Organizatorul „PRIMO” principal. Elevii pot comanda oricât de multe reviste şi pot fi înscrişi la oricâte de multe secţiuni de concurs doresc. Nu este necesară comunicarea numelor elevilor pe o fişă separată, acestea se completează de către fiecare dintre ei pe fişa de concurs, excepţie fac clasele 0, I şi a II-a, la care Organizatorul „PRIMO” principal/ adjunct completează înainte de concurs doar clasa, secţiunea şi datele personale de concurs ale elevului fără bulinele aferente.
6. Fiecare secţiune de concurs se susţine la nivel naţional simultan, în locaţii convenabile. Modificarea datei de concurs se poate face în situaţiile deosebite, cu acordul Organizatorului „Concursurilor PRIMO”. În situaţia în care nu se va găsi o locaţie potrivită pentru buna desfăşurare a concursurilor, la clasele 0-II este permisă desfăşurarea secţiunilor de concurs şi acasă sub supravegherea unuia dintre părinţi.
7. Concursul constă într-un test cu subiecte grilă, punctate în mod egal: 10 subiecte la clasa 0, 16 subiecte la clasa I şi 21 la clasele II – XII (excepţie face matematica unde sunt 15 subiecte la clasele V – XII). Fiecare subiect are 5 variante de răspuns, dintre care numai una corectă, iar pentru clasele III – XII există încă un subiect, non-grilă, obligatoriu, pe verso-ul fişei de răspuns. Ultimul subiect non-grilă reprezintă proba de baraj şi de departajare a „Concursurilor PRIMO”, permiţând accesul la marile premii. Numai dacă se rezolvă corect toate subiectele tip grilă, se va corecta şi puncta ultimul subiect non-grilă.
8. Dacă la o lucrare sau mai multe există suspiciunea de copiere, subiectul non-grilă nu va mai fi corectat, iar punctajul obţinut la subiectele tip grilă va fi scăzut considerabil, inclusiv elevilor care au permis altora să copieze după ei, mergându-se în unele situaţii până la anularea totală a concursului din instituţia respectivă.
9. Revistele de concurs, fişele de răspuns şi plicurile de retur se trimit pe adresa indicată de Organizatorul „Concursurilor PRIMO”. Imediat după primire, coletul se desface, se verifică numărul de reviste şi de fişe de răspuns, apoi se sigilează şi se redeschide doar în ziua stabilită pentru concurs.
Nu răspundem pentru eventuala neprimire la timp a revistelor şi a fişelor de răspuns, din cauza poştei, nici pentru neprimirea fişelor de răspuns completate ale elevilor din cauza poştei, sau a altor factori ce nu pot fi prevăzuţi.
10. După înscrierea la concursuri orice situaţii legate de desfăşurarea acestora ne vor fi semnalate şi le vom soluţiona de comun acord.
11. Programul din ziua concursului este următorul:
ora 10.30 – intrarea elevilor în săli, desigilarea coletelor;
ora 10.45 – împărţirea revistelor cu subiecte şi a fişelor de răspuns;
ora 11.00 – începerea concursului. Elevii vor lucra individual aproximativ 80 de minute (cu excepţia concursului de Matematică, la care vor lucra maxim 100 de minute).
ora 12:20/12:40 – strângerea fişelor de răspuns.
Dacă au fost constatate neconcordanţe de orice fel, acestea vor fi semnalate telefonic Organizatorului „Concursurilor PRIMO” imediat după un concurs sau chiar în timpul desfăşurării acestui. Aceste semnalări vor fi făcute pentru a se putea efectua corecturile necesare în cel mai scurt timp şi pentru ca să le fie comunicată Organizatorilor „PRIMO” din instituţiile participante procedura de urmat. În anumite situaţii poate fi permisă desfăşurarea concursurilor în alte zile sau/şi la alte ore, însă numai de comun acord cu Organizatorul „Concursurilor PRIMO”.
12. Organizatorul „PRIMO” principal are obligatia de a trimite fişele de răspuns completate, necompletate sau greşit completate/anulate, imediat după desfăşurarea concursului (în aceeaşi zi), prin curier sau prin poştă cu confirmare de primire Organizatorului „Concursurilor PRIMO”. În situaţii deosebite când acest lucru nu este posibil Organizatorul „PRIMO” principal are obligaţia să anunţe Organizatorul „Concursurilor PRIMO”. Nu se trimit fişele cu răspunsuri de la mai multe secţiuni în acelasi plic. Evaluarea şi punctarea lucrărilor este realizată de Organizatorul „Concursurilor PRIMO”.
13. Este permisă utilizarea ciornelor în timpul concursului, dar acestea vor fi păstrate de către participanţi, împreună cu revistele de concurs pe care le-au achiziţionat.
14. Pentru a preveni situaţiile neplăcute care pot surveni în urma pierderii de către poştă sau curier a coletelor/plicurilor cu fişele de răspuns completate ale elevilor, se recomandă păstrarea unei copii xerox sau a unei scanări a acestora. Aceste xeroxuri/scanări pot fi folosite şi pentru autoevaluare la momentul afişării pe site a variantelor corecte de răspuns, pentru a putea face o eventuală contestaţie şi, în plus, pentru a putea fi verificate de către părinţii concurenţilor.
15. Fişele de răspuns trebuiesc orientate la fel, aranjate pe clase ascendent/descendent şi separarate pe clase prin orice modalitate observabilă.
16. În urma desfăşurării „Concursurilor PRIMO” şi pe baza constatărilor făcute, din partea Organizatorilor „PRIMO” principali şi adjuncţi aşteptăm propuneri de eficientizare a organizării concursului, sugestii de premiere şi observaţii clare şi argumentate.
17. Înainte de începerea fiecărei probe de concurs, Organizatorii „PRIMO” principali şi adjuncţi vor verifica completarea corectă şi obligatorie a următoarelor rubrici:
Rubrica 1 – numele instituţiei, localitatea şi judeţul;
Rubrica 2 – numele şi prenumele elevului;
Rubrica 3 – datele de contact ale elevului/părinţilor: e-mailul, tel. mobil;
Rubrica 4 – clasa;
Rubrica 5 – secţiunea de concurs la care concurează elevul la în acea zi.
Notă: Concursul de limba engleză se susţine pe clase nu pe ani de studiu.
Toate rubricile fişei de răspuns trebuie să fie completate. Notă: Se recomandă mai întâi rezolvarea pe ciorne/ pe revistele de concurs, apoi completarea rubricii cu răspunsurile corecte, evitându-se astfel ştersăturile care conduc automat la anularea răspunsului respectiv. Subiectele care nu au primit nicio rezolvare (bifare) sau au primit mai mult de una nu vor fi punctate.
18. Participanţii vor bifa spaţiile corespunzătoare folosind pix sau stilou cu pastă neagră sau albastră. Nu se completează spaţiile cu creionul. Răspunsul la subiectul non-grilă se va scrie pe verso-ul fişei de răspuns şi se va utiliza pixul.
19. Pe faţa fişei de răspuns nu se va completa nimic în afara spaţiilor destinate. Tăierea răspunsului greşit nu este corectă (nu se admite pasta corectoare sau picul).
20. Supraveghetorii trebuie să verifice pe parcursul concursului că fiecare candidat respectă întocmai instrucţiunile primite; să verifice la primirea testelor de la participanţi dacă acestea sunt completate, dacă toate informaţiile esenţiale sunt completate (nume, clasă, materie, instituţie), dacă testul nu a fost îndoit, pătat sau completat în afara zonelor destinate. Dacă instrucţiunile nu au fost respectate, supraveghetorii vor permite înlocuirea şi refacerea testului.
21. La trimiterea fişelor de răspuns către Organizatorul „Concursurilor PRIMO”, se recomandă ca acestea să fie în folie de plastic pentru a evita astfel eventualele ruperi, îndoiri, murdăriri sau orice alt tip de daune pe care fişa de răspuns a elevilor ar putea să o sufere pe parcurs şi care ar putea afecta corectitudinea şi rapiditatea stabilirii rezultatelor participanţilor la „Concursurile PRIMO”.
22. Xeroxurile sau scanările lucrărilor se păstrează în instituţie, iar către Organizatorul „Concursurilor PRIMO” se trimit doar originalele completate de concurenţi.
23. Pentru clasele III-XII punctajul unui test-grilă (notat P 3-12) este dat de formula: P 3 – 12 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 50 + 40 puncte din oficiu. Punctaj 3-12 este cuprins între 40 şi 90 puncte. Pentru rezolvarea perfectă a subiectului non-grilă se acordă 10,00 puncte, astfel punctajul final maxim posibil este de 100,00 puncte.
Pentru clasele I-II punctajul unui test-grilă ( notat P 1-2 ) este dat de formula:
Punctaj 1-2 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 60 + 40 puncte din oficiu. P 1-2 este cuprins între 40 şi 100 de puncte.
Pentru clasa 0 punctajul unui test-grilă ( notat P 0 ) este dat de formula:
Punctaj 0 = (nr. răspunsuri corecte realizate de către elev / nr. total de subiecte tip grilă) x 50 + 50 puncte din oficiu. P 0 este cuprins între 50 şi 100 de puncte. Punctarea lui P 0, P 1-2 şi P 3-12 se face prin rotunjire la punct.
24. Unele subiecte este posibil să depăşească programa şcolară de bază, testându-le concurenţilor inteligenţa, intuiţia, imaginaţia şi mai ales pregătirea. Dacă există mai multe variante corecte de răspuns (în mod excepţional), se va puncta o singură dată oricare variantă corectă bifată de concurent. În cazul unui subiect formulat greşit (greşeală de tipografie sau alte erori) se acordă punctajul maxim pentru acel subiect.
25. Toţi concurenţii din clasele 0-XII care obţin sub punctajul de menţiune vor primi diplomă de participare.
26. Pentru clasa 0 se oferă diplome de menţiune de la 80-89 puncte, de premiul III pentru 90-94 puncte, de premiul II pentru 95-99 puncte şi de premiul I pentru 100 puncte.
27. Pentru clasa I se oferă diplome de menţiune de la 81-89 puncte, de premiul III pentru 90-95 puncte, de premiul II pentru 96-99 puncte şi de premiul I pentru 100 puncte.
28. Pentru clasa a II-a se oferă diplome de menţiune de la 86-92 puncte, de premiul III pentru 93-96 puncte, de premiul II pentru 97-99 puncte şi de premiul I pentru 100 puncte.
29. Pentru clasele III-XII se acordă diplome de menţiune pentru punctaje de la 78 la 83 puncte, de premiul III pentru 84-86 puncte, de premiul II pentru punctaje de la 87 la 97 puncte şi de premiul I de la 98 la 100 puncte. La Matematică, clasele V-XII se acordă diplome menţiune pentru 73-83 puncte, de premiul al III-lea pentru 84-89 puncte, de premiul al II-lea pentru 90-97 puncte şi de premiul I pentru 98-100 puncte.
30. Marile premii se acordă claselor III-XII, în ordinea descrescătoare a punctajelor pentru concurenţii care rezolvă şi subiectul non-grilă. În caz de dificultate în repartizarea marilor premii se iau în considerare pentru departajare, următoarele criterii: numărul de concurenţi din instituţie, numărul de premianţi la nivel de instituţie educaţională, un nou subiect de baraj. Marile premii nu sunt cumulative. Deci, nu se acordă două mari premii în acelaşi semestru aceluiaşi elev.
31. Se acordă o adeverinţă şi o diplomă de organizator fiecăruia dintre Organizatorii „PRIMO” care au -în medie pe instituţie- minim 10 participări la „Concursurile PRIMO”.
32. Premiile, rezultatele, diplomele, certificatele şi adeverinţele de organizator pentru semestrul al II-lea vor fi primite în luna iunie înainte de vacanţa de vară. Premiile sunt rezervate secţiunilor Limba Română, Limba Engleză, Matematică, Clasa Pregătitoare, Cultură Generală, IQ-Logică şi Perspicacitate.
33. Organizatorii „PRIMO” din instituţia participantă la „Concursurile PRIMO”, vor completa toate diplomele la primirea rezultatelor prin poştă/ email/ după afişarea lor pe site-ul concursurileprimo.com.
34. Eventualele contestaţii se pot face în termen de 48 de ore din momentul primirii rezultatelor prin poştă/ email/ după afişarea lor pe site-ul concursurileprimo.com. Contestaţia valabilă se face în scris prin poştă şi doar de către Organizatorul „PRIMO” principal.
35. În cazul în care, din diverse motive, coletul cu premiile, rezultatele, diplomele şi adeverinţele de organizator nu este ridicat de la poştă şi nici revendicat de la Organizatorul „Concursurilor PRIMO” în maxim trei luni de zile de la data oferirii lui (data premierii), va fi retras şi va intra în fondul de premii pentru semestrul şcolar următor. În cazul taberelor nu se decontează cheltuielile legate de transportul participanţilor până la/ de la locaţia taberei.
36. Organizatorii „PRIMO” şi concurenţii la „Concursurile PRIMO” au obligaţia să consulte permanent site-ul nostru pentru a fi la curent cu eventualele modificări de program, regulament, premiere sau organizare privind „Concursurile PRIMO”.
37. Se recomandă desfăşurarea unei faze locale de pretestare „PRIMO” (pentru o punctare mai mare la dosarul profesional), cu subiecte şi corectură locale, înaintea „Concursurilor PRIMO” propriu-zise desfăşurate la nivel naţional şi anunţate în Calendarul „Concursurilor PRIMO”. Nu se vor oferi subiecte sau alte materiale pentru pretestările de la această fază. Nota de promovare la faza locală este 5 sau calificativul suficient.
38. Organizatorul „Concursurilor PRIMO” îşi rezervă dreptul de a lua măsurile necesare unei bune derulări a întregului Program Educaţional al „Concursurilor PRIMO”, inclusiv ajustarea prezentului regulament, cu o înştiinţare prealabilă pe site-ul oficial- concursurileprimo.com.
39. Toate materialele expediate către „Concursurile PRIMO”, precum şi pozele, filmele realizate de către Organizatorul „Concursurilor PRIMO”-Editura PRIMO, cu ocazia desfăşurării concursurilor, taberelor, activităţilor recreative, premierilor şi prezentărilor devin proprietatea acestuia din momentul recepţiei lor şi ar putea fi folosite în acţiuni de publicitate şi marketing.
40. Obiectele, taberele, bursele, celelalte premii din materialele promoţionale de pe site-ul concursurileprimo. com şi din revistele PRIMO, sunt cu titlu de prezentare şi nu reprezintă obligaţie contractuală din partea Organizatorului „Concursurilor PRIMO”-Editura PRIMO, premiile fiind diferite de la un semestru la altul. Concursurilor Extraşcolare PRIMO sunt gratuite (pentru o bună reclamă şi publicitate aduse Editurii şi revistelor PRIMO) şi au acces la ele toţi cei care achiziţionează revistele Primo şi care nu refuză această oportunitate. Toate premiile care se oferă sunt totalmente gratuite spre a face o bună reclamă şi publicitate Editurii PRIMO şi revistelor PRIMO. Nu ne asumăm nicio răspundere pentru sumele încasate de organizatori în vederea cheltuielilor din instituţiile participante, aceste sume nefiind încasate de editură.
41. Încheierea acordului de parteneriat (protocolului de colaborare) este necesară pentru participarea la concurs. Instituţiile educaţionale, pentru a încheia un acord de parteneriat cu Editura PRIMO, îl pot printa în trei exemplare de pe site-ul concursurileprimo.com (butonul Acord de Parteneriat). Acestea se semnează, ştampilează şi înregistrează de către reprezentantul instituţiei, iar apoi se expediază poştal către Editura Primo. 

 

 

3333

Succes!